Despre proiect

În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, Asociaţia Echilibru a depus proiectul

„Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 – ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare”.

 

În urma selecţiei, Asociaţia Echilibru este beneficiar al Contractului de Finanțare nr. 50/05.05.2017, cod SMIS 102491 pentru proiectul menţionat, acesta fiind cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul se desfăşoară în 14 unităţi administrativ teritoriale din judeţele Teleorman şi Olt, care includ ariile naturale protejate vizate : Islaz, Lița, Lunca, Segarcea-Vale, Saelele, Ciuperceni, Traian, Turnu Magurele, Seaca, respectiv Corabia, Giuvarasti, Gârcov, Izbiceni, Orlea.

 

Valoare totala 4789488 lei din care 4071064,80 lei FEDR si 718423.20 Buget national

 

Proiectul îşi propune să realizeze Planul de management al ariilor naturale. Planul de management al unei arii naturale protejate este documentul-cadru care definește respectiva arie, conținând descrierea ariei protejate, inclusiv limitele și zonarea acesteia, prezentarea stării actuale a speciilor și habitatelor, dar și un set de măsuri care să îmbunătățească starea de conservare a speciilor și habitatelor.

Ordin mmap 909 6 aprilie Monitorul Oficial Partea I nr. 390 8 mai 2023

Obiectivele specifice sunt:

  1. Elaborarea Planului de management, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

2: Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul siturilor Natura 2000 vizate de proiect, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar;

3: Dezvoltarea capacității administrative a administratorilor Siturilor Natura 2000 în scopul asigurării unei management adecvat al acestora;

 

În acest scop se desfăşoară următoarele activităţi:

Activitatea A.1. Elaborarea Planului de management

A.1.1. Realizarea unui Studiu de inventariere-cartare a speciilor de păsări din ROSPA și cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora.

A.1.2. Realizarea unui Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din ROSCI, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora.

A.1.3. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic.

A.1.4. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic și cartografierea GIS a impactului antropic generat în aceste arii protejate.

A.1.5. Realizarea unui Studiu de Evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări, precum și figurarea spațială în format GIS a acesteia.

A.1.6. Realizarea unui Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor, precum și figurarea spațială în format GIS a acesteia.

A.1.7. Elaborarea Planului de management în concordanţă cu standardele și legislația în vigoare.

A.1.8. Realizarea evaluării strategice de mediu (SEA), pentru Planul de Management elaborat.

A.1.9. Aprobarea Planului de management de autoritatea competentă, conform legislației în vigoare.

 

Activitatea A.2. Activități de consultare, conștientizare și informare.

A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia.

A.2.2. Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind valorile şi semnificaţia celor 2 situri Natura 2000 vizate de proiect – realizarea sondajelor de opinie înainte și după campania de informare și conștientizare.

A.2.3. Activități de creștere a nivelului de conștientizare a grupurilor ţintă vizate conform Planului de informare și publicitate: comunitățile locale, instituţii ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate.

– organizarea a 10 întalniri publice și distribuirea de materiale de informare și conștientizare;

– realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate;

– organizarea în 10 unități şcolare a unor ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie.

 

Activitatea A.3. Dezvoltarea capacității administrative

Instruirea a 15 reprezentanți care administreaza ariile naturale protejate, referitor la cunoștințele necesare pentru implementarea Planului de management al celor 2 Situri Natura 2000 vizate de proiect

 

 

Activitatea A.4. Managementul Proiectului (planificarea, implementarea și monitorizarea / evaluarea activităților) – Unitatea de Implementare a Proiectului.

 

Activitatea A.5. Auditul financiar al proiectului

 

Rezultatele proiectului:

Planul de management este aprobat, cele 2 Arii Naturale Protejate beneficiază de acţiuni de tip A şi administrarea lor este operationala.

 

Data de începere: 23.05.2017

Ordin mmap 909 6 aprilie Monitorul Oficial Partea I nr. 390 8 mai 2023

Plan de management Corabia – Turnu Magurele

Perioada de implementare: 23.05.2017 – 03.11.2023