Management

Management

Scop și obiective

A fost definit scopul Planului de management în sensul în care acesta reprezintă o afirmare a unei stări viitoare ideale pentru întreaga arie naturală protejată, pe termen lung, ca rezultat al implementării Planului de management. Planul de management conduce în mod clar şi logic spre atingerea Scopului declarat.

Planul de management:

 • furnizează informații de bază în descrierea ariei naturale protejate;
 • identifică activitatea de management ce trebuie urmată, obiectivele specifice ce pot fi astfel atinse;
 • identifică acțiunile ce trebuiesc întreprinse pentru atingerea obiectivelor;
 • implementează politicile de conservare curente;
 • identifică activitățile de monitoring necesare în realizarea obiectivelor de conservare;
 • joacă rol de ghid și asigură continuitatea unui management eficace;
 • este un instrument de comunicare și educație, promovează recunoașterea valorii biodiversității sitului.

A fost evidenţiat că Directivele UE prevăd un obiectiv comun pentru Siturile Natura 2000: ”de a menţine sau reface habitatele şi speciile la un nivel favorabil de conservare” prin măsuri care ”să ţină seama de cerinţele economice, sociale şi culturale, precum şi de caracteristicile regionale şi locale”. De asemenea a fost subliniat faptul că Siturile Natura 2000 trebuie să aibă un scop mai larg, care să nu se limiteze doar la conservarea speciilor și habitatelor, ci să cuprindă întreaga problematică a dezvoltării durabile a comunităţilor locale de care depinde menţinerea stării de conservare a speciilor și habitatelor.

Prin armonizarea acestor două direcţii, a rezultat stabilirea Obiectivului general al proiectului astfel:

Menținerea stării de conservare favorabile a speciilor și habitatelor acestora, pentru care au fost declarate Siturile Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare, în contextul dezvoltării durabile a comunităților locale ce se găsesc pe teritoriul acestora.

 

LEGĂTURA PLANULUI CU MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Obiectivul principal al rețelei Europene de zone protejate NATURA 2000 – desemnate pe baza Directivei Păsări, respectiv Directivei Habitate – este ca aceste zone să asigure pe termen lung „statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat. Pentru aceasta este necesar să se identifice, mențină și refacă arealele cheie pentru protejarea speciilor de faună și floră sălbatică, precum și coridoarele de legatură dintre acestea, ce fac posibilă migrația și schimbul între populațiile diferitelor habitate. Scopul Rețelei Natura 2000 este să oprească declinul biodiversității prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase și periclitate specii și habitate de interes european. Planul de management al ariei, avut în vedere, este un document care exprimă clar obiectivele ariei protejate (în cazul nostru menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000) și ce anume trebuie făcut pentru realizarea obiectivelor.

Măsurile prevazute în Planul de management al ariei naturale protejate au fost elaborate astfel încât să țină cont de exigențele economice, sociale și culturale, precum și de particularitățile regionale și locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate.

Respectarea Planului de management este obligatorie pentru administratorii ariei naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice, care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate.La momentul actual planul de management este în curs de avizare. La elaborarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt – Dunăre, ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele și Rezervația naturală B10. Ostrovul Mare  s-a ținut cont de dezvoltările urbanistice ale zonei, atât a celor de la marginea sitului cât și a celor din sit. Planul de management fost adus la cunoștiința titularilor de planuri/proiecte dezvoltate sau care urmează să se dezvolte în zona sitului.

 

Implementarea Planului de management se va realiza cu aplicarea unui sistem de monitorizare a speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000, a activităților antropice, cumulat cu respectarea restricțiilor impuse și aplicarea unor măsuri de protecție adecvate. Se va urmări păstrarea unei stări de echilibru a ecosistemelor sitului și implicit la o bună comuniune a omului cu natura.

 

MĂSURI PROPUSE PRIN PLANUL DE MANAGEMENT

1 Temele și obiectivele Planului de management

O temă de management reprezintă o secțiune a planului care abordează un set de subiecte ce au legătură între ele. Obiectivele generale reprezintă ţintele, ce trebuie atinse, pe termen lung, în urmărirea îndeplinirii scopului Planului de management. Au fost identificate următoarele teme ale Planului de management și au fost asociate următoarele obiective generale:

Pentru siturile Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare, au fost identificate și stabilite următoarele obiective generale în conformitate cu temele planului de management.

T1. Conservarea și managementul speciilor și habitatelor de interes conservative, inclusiv inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității.

OG1: Asigurarea conservării speciilor și habitatelor de interes conservativ pentru care siturile Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare au fost desemnate în sensul menținerii/atingerii stării de conservare favorabile

OG2. Inventarierea/evaluarea detaliată a biodiversității

OG3. Monitorizarea biodiversității

T2. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului.

OG4. Asigurarea managementului efectiv al ariei naturale protejate

T3. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului.

OG5. Realizarea managementului ariei naturale protejate prin acțiuni de comunicare, educație ecologică, conștientizare.

T4. Utilizarea durabilă a resurselor naturale.

OG6. Realizarea unui management eficient al ariei naturale protejate prin utilizarea durabilă a resurselor naturale.

T5. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale).

OG7. Realizarea unui management eficient al ariei naturale protejate prin promovarea unui turism durabil.

 

2 Măsuri de conservare/management

Măsurile de conservare și management reprezintă totalitatea demersurilor/acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor specifice. Au fost propuse și dezbătute o serie de măsuri de conservare/management necesare îndeplinirii obiectivelor specifice ale Planului de management, care sunt prezentate în continuare.

OG1: Asigurarea conservării speciilor și habitatelor de interes conservativ pentru care siturile Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare au fost desemnate în sensul menținerii/atingerii stării de conservare favorabile

OS 1.1. Asigurarea conservării habitatului 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS 1.1.1: Conservarea habitatului 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

Măsuri de cosnervare:

 • Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a habitatului 3140,
 • Menținerea habitatului 3140 pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate și cartate în teren,
 • Reglementarea practicilor agricole și zootehnice pastorale în cadrul ariei protejate, în apropierea habitatelor acvatice de importanță comunitară,
 • Identificarea unor locuri la distanțe mai mari față de zona umedă a sitului în care să se realizeze/ amenajeze adăpătoare pentru animalele domestice -protejare habitat 3140,
 • Prevenirea deversării substanțelor poluatoare în sit,
 • Asigurarea unui management riguros al deșeurilor menajere pentru evitarea apariției și acumulării de deșeuri plutitoare în interiorul sitului ROSCI0044,
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0044 și reducerea cantității de fertilizanți și pesticide utilizate în agricultura convențională – protecție habitat 3140,
 • Realizarea studiilor de monitorizare a calității apei,
 • monitorizarea continuă a surselor de poluare existente și potențiale a bazinelor de apă de suprafață,
 • Îmbunătățirea sistemelor de alarmare și intervenție în caz de poluare a apelor de suprafață,
 • Menținerea sub control a populațiilor speciilor alohtone. Semnalarea prezentei altor specii alohtone cu posibil impact asupra habitatului 3140,
 • Monitorizarea factorilor abiotici și a activităților umane,
 • Includerea măsurilor și regulilor de gestionare durabilă a zonelor umede în contractele de închiriere/gestionare a resurselor piscicole, a dreptului de pescuit sportiv și a contractelor de exploatare a stufului,
 • Creșterea nivelului de conștientizare a comunităților locale cu privire la necesitatea conservării diversității biologice,
 • Instalarea de panouri informative/ distribuirea de materiale/ efectuarea de seminarii cu privire la speciile de plante rare, vulnerabile, periclitate, ocrotite și habitatele existente,
 • Organizarea unor activități de educare a elevilor pentru înțelegerea importantei ocrotirii naturii.

 

OS 1.1.2: Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

Măsuri de conservare:

 • Prevenirea/ combaterea abandonării deșeurilor și organizarea de acțiuni de ecologizare,
 • Menținerea/ refacerea habitatului 3140,
 • Eliminarea speciilor invazive,
 • Actualizarea inventarierilor și monitorizarea periodică a compoziției floristice a habitatului 3140,
 • Menținerea adâncimii apei în bazinele acvatice,
 • Monitorizare permanentă prin prelevări periodice de apă din bălțile și canalele din sit și analiza probelor din punct de vedere chimic și biologic,
 • Întărirea capacității administrative a custodelui.

 

OS 1.2. Asigurarea conservării habitatului 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS 1.2.1: Creşterea suprafeţei habitatului 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii (Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii) la cea declarată în Formularul standard Natura 2000.

Măsuri de conservare:

 • Eliminarea speciilor invazive și native problematice,
 • Menţinerea suprafeţei habitatului la cea declarată în Formularul standard Natura 2000 prin monitorizarea suprafețelor ocupate de habitatul 6440,
 • Reglementarea strictă şi limitarea păşunatului cu oi, vaci şi capre; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regulilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor,
 • Interzicerea strictă a incendierii pajiștilor și organizarea de controale pe teren în sezoanele sensibile (începutul primăverii și sfârșitul toamnei),
 • Stabilirea limitelor terenurilor arabile și diminuarea impactului negativ asupra populațiilor adiacente prin fâșii (răzoare) de protecție.

 

OS 1.2.2: Îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor specifice ale habitatului 6440 existent pe suprafaţa actuală, corelat cu factorii de impact identificaţi.

Măsuri de conservare:

 • Sprijin în acordarea de compensații și stimulente și accesarea de fonduri europene pentru administrarea durabilă a pajiștilor,
 • Păstrarea practicilor tradiționale de folosință a terenurilor, este recomandată cosirea o dată pe an,
 • Eliminarea depozitelor de gunoaie menajere din proximitatea fragmentelor de habitate 6440.
 • Ecologizarea stânelor și locurilor de târlire,
 • Amenajarea unei rețele raționale de drumuri de pământ întreținute, cu taluz format din vegetație naturală. Interzicerea stabilirii drumurilor noi alternative,
 • Limitarea și mutarea construcțiilor existente de pe suprafețele specific habitatului 6440,
 • Creșterea nivelului de conștientizare a comunităților locale cu privire la necesitatea conservării diversității biologice,
 • Menţinerea structurii şi funcţiilor specifice ale habitatului 6440,
 • Monitorizarea factorilor abiotici a căror modificare ar putea determina schimbarea caracteristicilor habitatului (regim inundare, temperatură medie anuală, regim precipitaţii),
 • Evaluarea stării de conservare a habitatului 6440,
 • Comunicare, informare, conştientizare şi educaţie ecologică cu privire la importanţa protejării habitatului 6440, în particular, şi a diversităţii biologice în general.

 

OS 1.3. Asigurarea conservării habitatului 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS 1.3.1: Creșterea suprafeței habitatului 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, în scopul atingerii stării de conservare favorabilă  din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

Măsuri de conservare:

 • Menținerea habitatului 92A0 pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate și cartate la teren,
 • Regenerarea arboretelor în termenele prevăzute de lege (Codul Silvic – „două sezoane de vegetație de la tăierea unică sau definitivă”)  pentru conservarea ecosistemului forestier,
 • Creșterea suprafeței ocupată de tipul de habitat prin măsuri de reconstrucție ecologică a unor zone de habitat aflate în prezent în stare nefavorabilă de conservare, constatate în etapa de cartare-inventariere la teren,
 • Asigurarea pazei fondului forestier (atât în proprietățile private cât și proprietățe de stat) pentru prevenirea tăierilor în delict, a incendiilor, precum și a altor factori care pot degrada sau distruge habitatul forestier,
 • Reglementarea aprinderii focului în zonă,
 • Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri prin habitat (se acceptă doar când nu există altă variantă și când drumul respectiv are o importanță vitală pentru proprietar sau comunitatea locală).

 

OS 1.3.2: Asigurarea structurii și funcțiunilor specifice habitatului 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, cu scopul mentinerii  starii de conservare favorabilă.

Măsuri de conservare:

 • Optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: compoziție specifică, eliminarea speciilor alohtone, menținerea consistenței optime, a etajelor de vegetație specifice habitatului etc. În etapa de proiectare – planificare, acești parametri se asigură prin intermediul: planurilor de management și a amenajamentelor silvice,  proiecte de împăduriere, planurile lucrărilor silviculturale,
 • Se va promova regenerarea naturală a arboretelor în toate situațiile în care acest lucru este posibil,
 • Se va avea în vedere păstrarea unei consistenţe ridicate a arboretelor. Se va evita ca lucrarile silviculturale sa fie executate cu intensitate mare,
 • La efectuarea lucrărilor silvotehnice se vor respecta regulile de bune practici în activitatea de exploatare, prevăzute de reglementările legale în vigoare, care vizează conservarea habitatului,
 • Menţinerea de arbori bătrani, scorburoşi, parțial debilitați şi morţi pe picior în arborete
 • Promovarea unor reguli generale de vizitare, acces, in special in suprafetele angrenate cu lucrări,
 • Accesul turiștilor este permis numai pe traseele marcate, solitar sau în grupuri organizate; turistii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei, acestea urmând a fi depozitate doar în locuri special amenajate pentru colectare,
 • Este intezis accesul turiștilor în suprafețele angrenate cu lucrări de regenerare,
 • Se interzice pășunatul în fondul forestier, în special în zonele cu regenerări tinere, în porțiuni ale arboretelor mature cu regenerare sau unde se urmărește instalarea acesteia),
 • Se va interzice abandonarea în arealul sitului a deșeurilor și deversarea de reziduuri.

 

OS 1.3.3: Realizarea monitorizarii starii de conservare a habitatului 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, cu scopul mentinerii  starii de conservare favorabilă.

Măsuri de conservare:

 • Monitorizarea factorilor de impact asupra tipului de habitat și a efectelor asupra acestuia, pe perioada de aplicare a planului de management,
 • Monitorizarea parametrilor ce definesc starea de conservare  a  tipului de habitat,
 • Monitorizarea factorilor biotici destabilizatori pentru a se evita degradarea arboretelor,
 • Realizarea de rapoarte centralizatoare, periodice ,
 • Respectarea raportarilor periodice necesare către autoritățile care au atribuții și rol de decizie în domeniul protecției mediului și al ariilor naturale protejate,
 • Menținerea habitatului pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate și cartate în teren,
 • Asigurarea pazei fondului forestier (atât în proprietățile private cât și proprietate de stat) pentru prevenirea tăierilor în delict, a incendiilor, precum și a altor factori care pot degrada sau distruge habitatul forestier,
 • Reglementarea aprinderii focului în zonă,
 • Se va evita construirea de noi căi de acces prin habitat.

 

OS 1.4. Asigurarea conservării habitatului 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS 1.4.1: Menținerea suprafeței habitatului 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), în scopul asigurării stării de conservare favorabilă  din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

Măsuri de conservare:

 • Menținerea habitatului pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate și cartate în teren,
 • Asigurarea pazei fondului forestier (atât în proprietățile private cât și proprietate de stat) pentru prevenirea tăierilor în delict, a incendiilor, precum și a altor factori care pot degrada sau distruge habitatul forestier,
 • Reglementarea aprinderii focului în zonă,
 • Se va evita construirea de noi căi de acces prin habitat.

OS 1.4.2: Îmbunatatirea structurii și funcțiunilor specifice habitatului 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), cu scopul atingerii  stării de conservare favorabilă.

Măsuri de conservare:

 • Optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: compoziție specifică, eliminarea speciilor alohtone, menținerea consistenței optime, a etajelor de vegetație specifice habitatului,
 • Se va promova regenerarea naturală a arboretelor în toate situațiile în care acest lucru este posibil:concurențe, înlaturare lăstari, îndepartare preexistenți, împrejmuirea suprafețelor – după caz,
 • Se va avea în vedere păstrarea unei consistenţe ridicate a arboretelor. Se va evita ca lucrările silviculturale sa fie executate cu intensitate mare,
 • Menţinerea arborilor bătrâni, scorburoşi, parțial debilitați şi morţi pe picior în arborete,
 • Este intezis accesul turiștilor în suprafețele angrenate cu lucrări de regenerare,
 • Se vor lua măsuri pentru interzicerea pașunatului în fondul forestier, în special în zonele cu regenerări tinere, în porțiuni ale arboretelor mature cu regenerare sau unde se urmărește instalarea acesteia,
 • Se vor lua măsuri în vederea interzicerii abandonării în arealul sitului a deșeurilor și deversarea de reziduri,
 • Realizarea raportărilor necesare către autoritaţi,
 • Monitorizarea factorilor de impact asupra tipului de habitat și a efectelor asupra acestuia, pe perioada de aplicare a planului de management,
 • Monitorizarea parametrilor ce definesc starea de conservare a tipului de habitat,
 • Monitorizarea factorilor biotici destabilizatori pentru a se evita degradarea arboretelor,
 • Realizarea de rapoarte centralizatoare, periodice
 • Respectarea raportărilor periodice necesare către autoritățile cu atribuții și rol de decizie în domeniul protecției mediului și al ariilor naturale protejate.

 

OS 1.5. Asigurarea conservării habitatului 92D0 Galerii ripariene și tufărișuri în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS 1.5.1: Creșterea suprafeței ocupate de tipul de habitat 92D0 Galerii ripariene și tufărișuri, în scopul atingerii stării de conservare favorabilă  din punct de vedere al suprafeței ocupate în Sit.

Măsuri de conservare:

 • Menținerea habitatului pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate și cartate în teren.
 • Creșterea suprafeței ocupate de tipul de habitat prin reconstrucția ecologică a acestuia, prin plantare pe terenuri corespunzatoare ca areal, favorabile pentru dezvoltarea acestuia.
 • Reglementarea aprinderii focului în zonă.
 • Se va evita construirea de noi căi de acces prin habitat.
 • Interzicerea tăierii vegetației în zonele limitrofe cursurilor de apă, prin încheierea de convenții cu autoritățile și deținătorii terenurilor.
 • Interzicerea amplasării de construcții (obiective de investiții) în zona habitatului.

OS 1.5.2: Asigurarea structurii și funcțiunilor specifice habitatului 92D0 Galerii ripariene și tufărișuri, cu scopul menținerii  stării de conservare favorabilă.

Măsuri de conservare:

 • Regenerarea naturală a habitatului
 • Promovarea unor reguli generale privind accesul localnicilor în sit, în special în suprafețele angrenate cu lucrări
 • Reglementarea activităților de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor prevăzute de legislația în vigoare:
 • Limitarea accesului în interiorul tipului de habitat pentru turism sau desfășurarea altor activități: recoltare plante și fructe medicinale etc.
 • Interzicerea pășunatului în fondul forestier.

 

OS 1.6. Asigurarea conservării speciei Theodoxus transversalis în sensul îmbunătățirii nivelului stării de conservare a acesteia.

Măsuri de conservare:

 • Menținerea habitatelor specifice pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate și cartate în teren,
 • Interzicerea exploatărilor de balast, sedimente sau a dragajelor în sectoarele populate; interzicerea modificării structurii albiei Dunării în aceste sectoare.
 • Amenajarea unor zone artificiale cu rol de refugii și sanctuare ale florei și faunei litofile și reofile de fluviu,
 • Menținerea regimului de curgere liberă a apelor Dunării, a brațelor acesteia și a sectoarelor afluenților de pe teritoriul siturilor ROSCI0044 și ROSPA0024,
 • Monitorizarea calității apei și a sedimentelor în siturile ROSCI0044 și ROSPA0024, monitorizarea continuă a surselor de poluare existente și potențiale a apelor de suprafață și freatice,
 • Dezvoltarea unui sistem de avertizare și de intervenție pentru diverse scenarii și categorii de poluare a apelor,
 • Realizarea unui plan de acțiune în caz de poluare și/sau dezastre naturale,
 • Crearea și consultarea periodică a unui consiliu științific permanent,
 • Managementul eficient al deșeurilor casnice, provenite din construcții și industriile locale, din agricultură și zootehnie,
 • Monitorizarea oricăror activități antropice sau ale factorilor abiotici (secete, inundații, colmatări etc.) care pot afecta structura și funcțiile habitatelor specifice,
 • Activități de informare, educare și conștientizare a localnicilor, turiștilor și altor persoane care vin în sit,
 • Interzicerea colectării de indivizi ai speciei Theodoxus transversalisși Unio crassus în alte scopuri decât științifice și cu avizul unui consiliu competent,
 • Instruirea rangerilor, a administratorilor și a celor care vor fi implicați în monitorizarea și managementul speciei Theodoxus transversalisîn recunoașterea ei, în cunoașterea biologiei și ecologiei acesteia,
 • Monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de conservare a speciei de interes în ROSCI0044 și ROSPA0024,
 • Reglementarea impactului produs de pescuit și alte forme de exploatare a resurselor acvatice și oprirea braconajului,
 • Programe de informare, educare și conștientizare a populației locale și a turiștilor sau a altor categorii de cetățeni care vin în zonă,
 • Monitorizarea speciilor alohtone și autohtone invasive, precum și ameliorarea efectelor acestora în măsura posibilului; prevenirea și interzicerea introducerii deliberate de noi specii alohtone,
 • Activități de eliminare/prevenire a braconajului,
 • Creșterea artificială a numărului de colonii și a abundenței speciei Theodoxus transversalisprin aducerea de indivizi din alte zone populate.

 

OS 1.7. Asigurarea conservării speciei 1032 Unio crassus în sensul îmbunătățirii nivelului stării de conservare a acesteia.

Măsuri de conservare:

 • Includerea speciei Unio crassusîn Formularul standard a sitului,
 • Menținerea habitatelor specifice pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate și cartate în teren,
 • Interzicerea exploatărilor de balast, sedimente sau a dragajelor în sectoarele populate; interzicerea modificării structurii albiei Dunării în aceste sectoare,
 • Menținerea zăvoaielor de mal, Consolidarea malurilor cu arbori și arbuști nativi acolo unde este cazul, interzicerea tăierii zăvoaielor,
 • Menținerea regimului de curgere liberă a apelor Dunării, a brațelor acesteia și a sectoarelor afluenților de pe teritoriul siturilor ROSCI0044 și ROSPA0024,
 • Monitorizarea calității apei și a sedimentelor în siturile ROSCI0044 și ROSPA0024, monitorizarea continua a resurselor de poluare existente și potențiale a apelor de suprafață și freatice; dezvoltarea unui sistem de avertizare și de intervenție pentru diverse scenario și categorii de poluare a apelor,
 • Alcătuirea unui plan de acțiune în caz de poluare și/sau dezastre naturale,
 • Crearea și consultarea periodică a unui consiliu științific permanent,
 • Monitorizarea oricăror activități antropice sau ale factorilor abiotici (secete, inundații, colmatări etc.) care pot afecta structura și funcțiile habitatelor specifice,
 • Activități de informare, educare și conștientizare a localnicilor, turiștilor și altor persoane care vin în sit.

 

OS 1.8. Asigurarea conservării speciei Helix pomatia în sensul îmbunătățirii nivelului stării de conservare a acesteia.

Măsuri de conservare:

 • Includerea speciei Helix pomatiaîn planul de monitorizare  a speciilor de interes conservativ al sitului ROSCI0044,
 • Interzicerea colectării de indivizi în scop economic,
 • Instruirea rangerilor, a administratorilor și a celor care vor fi implicați în monitorizarea și managementul speciei Helix pomatiaîn recunoașterea ei, în cunoașterea biologiei și ecologiei acesteia,
 • Monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de conservare a speciei de interes în ROSCI0044 și ROSPA0024,
 • Programe de informare, educare și conștientizare a populației locale și a turiștilor sau a altor categorii de cetățeni care vin în zonă,
 • Monitorizarea speciilor alohtone și autohtone invazive, precum și ameliorarea efectelor acestora în măsura posibilului.

 

OS 1.9. Asigurarea conservării speciei Pseudanodonta complanata în sensul îmbunătățirii nivelului stării de conservare a acesteia.

Măsuri de conservare:

 • Realizarea planului de monitoring și al celui de management în concordanță cu cel al speciilor (respectiv al comunității) de pești de interes conservativ,
 • Interzicerea colectării de indivizi în alte scopuri decât științifice și cu avizul unui consiliu competent,
 • Instruirea rangerilor, a administratorilor și a celor care vor fi implicați în monitorizarea și managementul speciei Pseudanodonta complanataîn recunoașterea ei, în cunoașterea biologiei și ecologiei acesteia,
 • Monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de conservare a speciei de interes în ROSCI0044 și ROSPA0024,
 • Reglementarea impactului produs de pescuit și alte forme de exploatare a resurselor acvatice și oprirea braconajului,
 • Includerea speciei Pseudanodonta complanataîn Formularul standard a sitului și în planurile de monitorizare și de management al SCI0044.

 

OS 1.10. Atingerea stării de conservare favorabile a speciilor: Alosa immaculata, Aspius aspius,  Eudontomyzon marinae,  Gobio albipinnatus,  Gobio kessleri,  Gimnocephalus baloni, Gimnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus,  Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber și Cobitis taenia.

OS 1.10.1: Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a populațiilor speciilor Alosa immaculata, Aspius aspius,  Eudontomyzon marinae,  Gobio albipinnatus,  Gobio kessleri,  Gimnocephalus baloni, Gimnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus,

Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber și Cobitis taenia.

Măsuri de conservare:

 • Inventarierea și evaluarea stării de conservare a populațiilor speciilor.

OS 1.10.2: Conservarea suprafeței habitatelor de reproducere al speciilor de pești din sit: Alosa immaculata, Aspius aspius, Eudontomyzon marinae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri,  Gimnocephalus baloni, Gimnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus,  Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber și Cobitis taenia.

Măsuri de conservare:

 • Asigurarea conectivității longitudinale a cursurilor de apă,
 • Reglementarea activităților ce pot duce la poluarea cursurilor de apă,
 • Reglementarea și monitorizarea activităților de acvacultură și piscicultură.

OS 1.10.3: Menținerea și îmbunătățirea, după caz, a calității habitatelor acvatice utilizate de specii: Alosa immaculata, Aspius aspius,  Eudontomyzon marinae,  Gobio albipinnatus,  Gobio kessleri,  Gimnocephalus baloni, Gimnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber și Cobitis taenia.

Măsuri de conservare:

 • Mentinerea suprafețelor de habitat ocupate în prezent de speciile de pești din fișa standard, inventariate si cartate în teren,
 • Măsuri de conștientizare în rândul populației,
 • Asigurarea unui control riguros al pescuitului
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0044 și reducerea cantității de fertilizanți și pesticide utilizate în agricultură,
 • Realizarea studiilor de monitorizare a calității apei, monitorizarea continua a surselor de poluare existente și potențiale a bazinelor de apa de suprafață,
 • Îmbunătățirea sistemelor de alarmare și intervenție în caz de poluare a apelor de suprafață,
 • Interdicții de acces pe perioada prohibiției în zona de mal (100 m de la mal în larg) a ambarcațiunilor de agreement cu motoare de peste 20 cp sau interdicții de viteza pe perioada respectiva la 10km/h,
 • Monitorizarea factorilor abiotici (inundare, modificări de inundare) și a activităților umane (captare de apă de suprafață, captări de apă subterană) care pot determina reducerea sau pierderea zonelor umede din lunca inundabilă,
 • Interzicerea activităților care au drept urmare pierderi de luciu de apă sau zone umede,
 • Sistarea lucrarilor de dragare în perioada aprilie-iulie,
 • Promovarea includerii masurilor și regulilor de gestionare durabila a zonelor umede în contractele de închiriere/gestionare a resurselor piscicole, a dreptului de pescuit sportiv și a contractelor de exploatare a stufului în situl ROSCI0044,
 • Realizarea creșterii nivelului de conștientizare a comunităților locale (grupuri țintă: pescari, ciobani, excursioniști, localnici) cu privire la necesitatea conservării diversității biologice și a utilizării componentelor habitatelor într-o maniera durabilă,
 • Instalare panouri informative cu privire la speciile de pești rare, vulnerabile, periclitate, ocrotite și habitatele acvatice existente în situl ROSCI0044,
 • Realizare de materiale informative și de promovare cu privire la speciile  ocrotite de pești și importanța zonelor umede,
 • Organizarea unor seminarii de conștientizare a comunității locale cu privire la diversitatea biologica existenta în sit, modul de utilizare durabila a resurselor naturale și habitatelor naturale, realizarea de activități care sa mențină caracteristicile sitului,
 • Educarea elevilor pentru înțelegerea importantei ocrotirii a habitatelor acvatice și a roganismelor acvatice.

 

OS 1.11. Atingerea stării de conservare favorabile a speciilor: Bombina bombina și Triturus dobrogicus.

OS 1.11.1: Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a populațiilor speciilor de amfibieni de interes comunitar: Bombina bombina și Triturus dobrogicus.

Măsuri de conservare:

 • Monitorizarea habitatelor acvatice utilizate de specii
 • Inventarierea populațiilor speciilor.

OS 1.11.2: Menținerea și îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare habitatelor utilizate de speciile de amfibieni de interes comunitar: Bombina bombina și Triturus dobrogicus.

Măsuri de conservare:

 • Protecția habitatelor acvatice naturale folosite de specii pentru reproducere,
 • Reglementarea activităților umane ce pot duce la afectarea suprafeței habitatelor acvatice sau terestre utilizate de specii,
 • Reglementarea activităților ce pot duce la poluarea habitatelor acvatice sau a zonelor limitrofe,
 • Reglementarea activităților de creștere a animalelor,
 • Reglementarea accesului cu vehicule motorizate,
 • Reglementarea capturării sau deținerii speciilor,
 • Reglementarea introducerii de noi specii în habitatele acvatice specifice.

 

OS 1.12. Atingerea stării de conservare favorabile a speciei: Lutra lutra.

OS 1.12.1: Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabile din punct de vedere a efectivelor populației speciei Lutra lutra.

Măsuri de conservare:

 • Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabile din punct de vedere a efectivelor populației speciei Lutra lutra,
 • Plantarea de pâlcuri de arbori pe malul ecosistemelor acvatice (râuri, pârâuri),
 • Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere pentru realizarea unui management participativ al speciei Lutra lutra,
 • Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele şi planurile/ programele care se realizează pe teritoriul ariei naturale protejate și care au un impact (negativ/pozitiv) asupra populației de vidră,
 • Realizarea de materiale informative referitoare la specia Lutra lutrapentru comunitatea locală (broşuri, pliante, postere, cărţi şi alte modalităţi de informare),
 • Actualizarea site-ului web al ariei naturale protejate cu informații privitoare la specia Lutra lutra și presiunile și amenințările la adresa acesteia,
 • Realizarea şi difuzarea unui film documentar privitor la vidră în cadrul ariei naturale protejate și presiunile și amenințările la adresa acesteia,
 • Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate, aici incluzând și specia vidră și amenințările la adresa acesteia,
 • Interzicerea distrugerii, arderii și tăierii vegetaţiei ierboase și lemnoase ripariene din interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de Lutra lutra,
 • Interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de Lutra lutra,
 • Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei în sit.

OS 1.12.2: Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

Măsuri de conservare:

 • Adoptarea certificării forestiere (FSC) pentru pădurile aflate pe teritoriul ariei naturale protejate ce reprezintă un habitat important pentru specia vidră,
 • Evitarea operațiunilor de gestionare forestieră care ar putea afecta habitatele forestiere în care este prezentă vidra și siturile de reproducere sau de odihnă ale speciei vidră,
 • Delimitarea zonelor de excludere de la activități de exploatare forestieră, în jurul vizuinelor de vidră și a siturilor de odihnă,
 • Înainte de orice operațiune de management forestier al habitatelor ripariene, se impune monitorizarea malurilor cursurilor de apă sau corpurilor de apă în vederea identificării semnelor de prezență ale vidrei,
 • Controlul şi monitorizarea atentă a construcţiilor de obiective de infrastructură care pot duce la fragmentarea habitatului specie,
 • Reabilitarea sau modernizarea oricărei infrastructuri de transport linear (drumuri de orice fel), sau construcţia de infrastructură nouă de acest tip se poate efectua doar cu acordul prealabil al administraţiei siturilor. Aceste lucrări vor fi permise doar în cazul în care aceste infrastructuri prezintă o permeabilitatea pentru specia vidră în zonele de migrare. Această permeabilitate va fi asigurată prin implementarea măsurilor specifice de prevenire a fragmentării habitatelor speciei: poduri, tuneluri, structuri speciale de treceri, garduri de protecţie şi ghidare,
 • Interzicerea tăierii arborilor de pe malul apelor. Excepţii sunt permise doar în cazul activităţilor de reconstrucţie ecologică a habitatelor, realizate cu acordul scris şi avizul administratorilor sitului,
 • Nu se vor transporta lemne prin târâre provenite din exploatarea forestieră, în albia minoră sau pe maluri,
 • Nu se vor stabili depozite temporare de lemne provenite din exploatare şi nu se vor abandona în albia râurilor crengi provenite din activitatea de exploatare forestieră sau alte materiale provenite din utilaje de exploatare sau accesorii;
 • Interzicerea lucrărilor de regularizare a malurilor sau a altor lucrării hidrotehnice care modifică cursurile de apă, (doar cu anumite excepţii, precum cazul alunecărilor) şi nu se vor întreprinde alte măsuri specifice de regularizare, cu excepţia zonelor locuite, dacă nu există alte alternative, în scopul asigurării integrităţii vizuinelor, siturilor de reproducere și odihnă ale speciei Lutra lutra,
 • Nu se vor construi drumuri forestiere sau publice în albia minoră a cursurilor de apă,
 • Nu se va circula cu vehicule de orice tip în albia cursurilor de apă şi a altor zone umede din sit;
 • Nu se vor depozita deşeuri pe malurile zonelor umede;
 • Interzicerea lucrărilor/proiectelor care duc la scăderea debitului (de exemplu prin captare) sau la variații de debit.

 

OS 1.13. Atingerea stării de conservare favorabile a speciei: Spermophilus citellus

OS 1.13.1: Creșterea efectivelor populației speciei Spermophilus citellus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al populației.

Măsuri de conservare:

 • Realizarea monitorizării (conform protocolului de monitorizare) pentru specia Spermophilus citellusîn sit,
 • Evitarea fragmentării habitatelor prin construcţia de drumuri sau alte bariere,
 • Gestionarea rațională a bazei trofice reprezentate de seminţe, rădăcini, boabe de cereale.
 • Limitarea poluării fonice,
 • Realizarea de materiale informative referitoare la specia Spermophilus citelluspentru comunitatea locală (broşuri, pliante, postere, cărţi şi alte modalităţi de informare),
 • Actualizarea site-ului web al ariei naturale protejate cu informații privitoare la specia Spermophilus citellus și presiunile și amenințările la adresa acesteia,
 • Realizarea şi difuzarea unui film documentar privitor la vidră în cadrul ariei naturale protejate și presiunile și amenințările la adresa acesteia,
 • Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate, aici incluzând și specia vidră și amenințările la adresa acesteia,
 • Limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, orbirea animalelor cu lumina pe timp de noapte,
 • Interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea habitatelor utilizate de Spermophilus citellus,
 • Interzicerea deţinerii, transportului, vânzării sau a schimburilor în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic,
 • Reducerea numărului câinilor hoinari și pisicilor hoinare.

OS 1.13.2: Asigurarea conservării habitatului speciei Spermophilus citellus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

Măsuri de conservare:

 • Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei în sit,
 • Interzicerea incendierii vegetaţiei,
 • Interzicerea deteriorării şi/sau distrugerii galeriilor,
 • Renaturarea habitatelor afectate antropic prin lucrări adecvate,
 • Limitarea accesului în anumite zone în sezoanele critice sau permanent (după caz),
 • Impunerea distanţele minime de apropiere, a distanţele minime de construcţie,
 • Reabilitarea sau modernizarea oricărei infrastructuri de transport linear (drumuri de orice fel), sau construcţia de infrastructură nouă de acest tip se poate efectua doar cu acordul prealabil al administraţiei siturilor. Aceste lucrări vor fi permise doar în cazul în care aceste infrastructuri prezintă o permeabilitatea pentru specia Spermophilus citellus. Această permeabilitate va fi asigurată prin implementarea măsurilor specifice de prevenire a fragmentării habitatelor speciei: poduri, tuneluri, structuri speciale de treceri, garduri de protecţie şi ghidare,
 • Controlul şi monitorizarea atentă a managementului deșeurilor industriale și menajere,
 • Asigurarea pe cât posibil a creşterii capacităţii biogenice a habitatelor pentru popândău.

 

OS 1.14. Asigurarea conservării speciei Marsilea quadrifolia, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

Măsuri de conservare:

 • Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciei Marsilea qadrifolia,
 • Reglementarea activităţilor susceptibile să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de habitatul în care vegetează specia.

 

OS 1.15. Atingerea stării de conservare favorabile a speciilor de interes comunitar: Accipiter nisus (Uliu păsărar), Actitis hypoleucos (Fluierar de munte), Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Alcedo atthis (Pescăruș albastru), Anas acuta (Rață sulițar), Anas crecca (Rață pitică), Anas penelope (Rață fluierătoare), Anas platyrhynchos (Rață mare), Anas querquedula (Rață cârâitoare), Ardea cinerea (Stârc cenușiu), Aythya ferina (Rață cu cap castaniu), Aythya fuligula (Rață moțată), Aythya nyroca (Rață roșie), Bucephala clangula (Rață sunătoare), Burhinus oedicnemus (Pasărea ogorului), Buteo buteo (Șorecar comun), Buteo lagopus (Șorecar încălțat), Carduelis cannabina (Cânepar), Carduelis carduelis (Sticlete), Carduelis spinus (Scatiu), Charadrius dubius (Prundăraș gulerat mic), Charadrius hiaticula (Prundăraș gulerat mare), Chlidonias hybridus (Chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger (Chirighiță neagră), Coccothraustes coccothraustes (Botgros), Coracias garrulus (Dumbrăveancă), Coturnix coturnix (Prepeliță), Cuculus canorus (Cuc), Cygnus cygnus (Lebădă de iarnă), Delichon urbica (Lăstun de casă), Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar), Emberiza hortulana (Presură de grădină), Erithacus rubecula (Măcăleandru), Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor), Falco tinnunculus (Vânturel roșu), Falco vespertinus (Vânturel de seară), Ficedula hypoleuca (Muscar negru), Fringilla coelebs (Cinteză de pădure), Fringilla montifringilla (Cinteză de iarnă), Fulica atra (Lișiță), Gallinago gallinago (Becațină comună), Gallinula chloropus (Găinușă de baltă), Haematopus ostralegus (Scoicar), Himantopus himantopus (Piciorong), Lanius excubitor (Sfrâncioc mare), Larus cachinnans (Pescăruș pontic), Larus canus (Pescăruș sur), Larus ridibundus (Pescăruș râzător), Limosa limosa (Sitar de mal), Mergus merganser (Ferestraș mare), Merops apiaster (Prigorie), Miliaria calandra (Presură sură), Motacilla alba (Codobatură albă), Motacilla flava (Codobatură galbenă), Muscicapa striata (Muscar sur), Numenius arquata (Culic mare), Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte), Oriolus oriolus (Grangur), Phalacrocorax carbo (Cormoran mare), Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic), Phylloscopus collybita (Pitulice mică), Picus canus (Gheonoaie sură), Platalea leucorodia (Lopătar), Pyrrhula pyrrhula (Mugurar), Riparia riparia (Lăstun de mal), Riparia riparia (Lăstun de mal), Saxicola rubetra (Mărăcinar mare), Saxicola torquata (Mărăcinar negru), Sterna albifrons (Chiră mică), Sterna hirundo (Chiră de baltă), Streptopelia turtur (Turturică), Sturnus vulgaris (Graur), Sylvia atricapilla (Silvie cu cap negru), Sylvia communis (Silvie de câmp), Tringa erythropus (Fluierar negru), Tringa glareola (Fluierar de mlaștină), Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi), Tringa ochropus (Fluierar de de zăvoi), Tringa totanus (Fluierar cu picioare roșii), Turdus merula (Mierlă), Turdus philomelos (Sturz cântător), Upupa epops (Pupăză), Vanellus vanellus (Nagâț), Locustella luscinioides (Grelușel de stuf), Luscinia megarhynchos (Privighetoare)

 

OS 1.15.1: Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a populațiilor de păsări de interes comunitar.

Măsuri de conservare:

 • Evaluarea efectivelor populaționale ale speciilor, habitatele acestora și evaluarea stării de conservare.

OS 1.15.2: Conservarea speciilor de păsări, menținerea și îmbunătățirea, după caz, a calității habitatelor utilizate de speciile de păsări de interes comunitar.

Măsuri de conservare:

 • Menținerea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă pentru pădurile de foioase, conform normelor silvice,
 • Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor şi reglementarea activităţilor forestiere în zona tampon în perioada de cuibărit, în vederea asigurării condițiilor necesare reproducerii cu succes a speciilor de răpitoare şi a berzei negre,
 • Menţinerea lemnului mort/debilitat pentru asigurarea condiţiilor specifice de habitat pentru speciile de ciocănitori şi Strix uralensis,
 • Reglementarea degajărilor şi curățărilor chimice în pădurile din cadrul ariei naturale protejate,
 • Menţinerea elementelor de peisaj – arbori solitari, tufişuri, margini înierbate – pe pajişti şi terenuri arabile,
 • Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor,
 • Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de transport a energiei electrice,
 • Asigurarea suporturilor pentru cuiburile de barză albă situate în localităţile din vecinătatea ariei naturale protejate,
 • Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă.

 

OG2 Inventarierea/evaluarea detaliată a biodiversității

OS 2.1 Realizarea/actualizarea inventarelor – evaluarea detaliată – pentru speciile și habitatele de interes conservativ.

Măsuri de conservare:

 • Realizarea/actualizarea inventarelor pentru speciile de plante
 • Realizarea/actualizarea inventarelor pentru speciile de amfibieni și reptile
 • Realizarea/actualizarea inventarelor pentru habitatele de interes conservativ.

 

OG3 Monitorizarea biodiversității

OS 3.1 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ

Măsuri de conservare:

 • Realizarea monitorizării speciilor de plante,
 • Realizarea monitorizării speciilor de amfibieni și reptile,
 • Realizarea monitorizării habitatelor de interes conservativ.

 

OG.4 Administrarea şi managementul efectiv al ariilor naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului

OS 4.1 Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor planului de management.

Măsuri de conservare:

 • Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejate.
 • Acordarea de avize – negative/pozitive – pentru planurile/programele, proiectele și activitățile ce se doresc a fi realizate pe teritoriul ariei naturale protejate.

OS 4.2 Asigurarea finanţării/bugetului necesar implementării eficiente a planului de management

Măsuri de conservare:

 • Identificarea de surse de finanțare
 • Elaborarea de cereri de finanțare pentru diferite fonduri și programe de finanțare.
 • Desfășurarea de activități de autofinanțare.
 • Perceperea de tarife pentru avizele acordate, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

OS 4.3 Asigurarea logisticii necesare implementării eficiente a planului de management.

Măsuri de conservare:

 • Achiziționarea elementelor de logistică necesare.
 • Întreținerea elementelor de logistică necesare.

OS 4.4 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariei naturale protejate

Măsuri de conservare:

 • Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariei naturale protejate.
 • Desfășurarea cursurilor de instruire necesare.

 

OG5 Realizarea managementului ariei naturale protejate prin acțiuni de comunicare, educație ecologică, conștientizare

OS 5.1 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

Măsuri de conservare:

 • Constituirea unui Grup de lucru pentru elaborarea / actualizarea Strategiei şi Planului
 • Realizarea de întâlniri pentru elaborarea/ actualizarea Strategiei şi Planului.

OS 5.2 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

Măsuri de conservare:

 • Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată – broșuri, pliante, postere, cărți, și altele asemenea
 • Realizarea și difuzarea unui film documentar referitor la aria naturală protejată
 • Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate.
 • Realizarea de panouri educative
 • Realizarea unui manual de educație ecologică pentru aria naturală protejată
 • Realizarea de expoziții foto itinerante cu valorile ariei naturale protejate.
 • Realizarea de întâlniri cu instituții/organizații cu atribuții referitoare la conservarea biodiversității în aria naturală protejată de discutare a problemelor legate de implementarea Planului de management
 • Evaluarea impactului activităților de comunicare, informare, conștientizare și educație ecologică realizate – sondaje, chestionare sociologice.

 

OG6 Realizarea unui management eficient al ariei naturale protejate prin utilizarea durabilă a resurselor naturale

OS 6.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere.

Măsuri de conservare:

 • Realizarea și aplicarea corespunzătoare a amenajamentelor silvice
 • Promovarea recoltării şi valorificării produselor nelemnoase ale pădurii – fructe de pădure, ciuperci, soc, și altele asemenea.
 • Includerea prevederilor Planului de management al ariei naturale protejate – măsurile referitoare la habitatele forestiere, în amenajamentul silvic.

OS 6.2 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor – păşuni, fâneţe.

Măsuri de conservare:

 • Elaborarea unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiştilor şi promovarea acestuia în rândurile proprietarilor/gestionarilor de pajişti.
 • Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiștilor în contractele de închiriere a suprafețelor de pajiște.

OS 6.3 Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.

Măsuri de conservare:

 • Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole și a Codului pentru bune condiții agricole și de mediu în rândul agricultorilor de pe teritoriul ariei naturale protejate.
 • Sprijin în acordarea de compensații și stimulente și accesarea de fonduri europene pentru administrarea durabilă a terenurilor agricole.

OS 6.4 Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate.

Măsuri de conservare:

 • Promovarea unor proiecte model de case, adecvate statului de arie naturală protejată.
 • Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism.

OS 6.5 Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu sigla ariei naturale protejate.

Măsuri de conservare:

 • Conceperea și distribuirea siglei ariei către producătorii din zonă
 • Realizarea de cursuri şi promovarea obținerea certificărilor necesare comercializării produselor tradiționale
 • Promovarea produselor tradiționale.

 

OG7. Realizarea unui management eficient al ariei naturale protejate prin promovarea unui turism durabil

OS 7.1.Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor.

Măsuri de conservare:

 • Constituirea unui Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei.
 • Realizarea de întâlniri pentru elaborarea Strategiei.

OS 7.2. Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor.

Măsuri de conservare:

 • Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor naturale şi culturale – broșuri, pliante, postere, cărți,
 • Realizarea de cursuri pentru ghizi locali de prezentare a valorilor naturale şi culturale,
 • Realizarea unui ghid adresat pensiunilor, privind includerea în activitatea acestora a unor programe de prezentare a valorilor naturale şi culturale,
 • Realizarea infrastructurii de vizitare – trasee, zone de popas şi picnic, și altele asemenea.

Plan de management Corabia – Turnu Magurele

Harta Corabia – Turnu Magurele